Semestr
(6 měsíců)
jen 5990 Kč
Semestr
(6 měsíců)
jen 5990 Kč

Basic (A1)

NAUČÍTE SE, KROMĚ DALŠÍHO, ZEJMÉNA:

- čísla
- abecedu
- určité a neurčité členy
- základní slovní zásobu pro mnoho použití
- základní gramatické struktury
- pozdravy, představení se, osobní otázky
- určité a neurčité členy
- sloveso "to be" (být)
- názvy zemí a kontinentů
- přivlastňovací zájmena
- skloňování "have got"
- this/that – these/those (toto/tamto - tyto/tamty)
- make/do (dělat)
- způsobová slovesa
- řadové číslovky
- časové výrazy
- the Present Simple tense (jednoduchý čas přítomný)
- skloňování "would like" "rád bych"
- skloňování "there is/there are" (je tu/jsou tu)
- příslovce času

NAUČÍTE SE, KROMĚ DALŠÍCH VĚCÍ, TAKÉ:

- konverzace v restauracích a kavárnách
- sdělování a zjišťování nejdůležitějších osobních údajů
- organizace schůzky v angličtině
- dotazy a odpovědi na pracovní profese
- popisy vzhledu a osobnosti člověka
- vyprávění o vaší či jiné rodině a práci
- vyprávění o tom odkud člověk pochází, o věku, vzhledu a osobnosti
- vyjadřování pocitů/postojů k lidem/věcem
- vyprávění o sobě
- dotazy a rozhovor na téma kolik je hodin, dny v týdnu, měsíce a datum
- vyprávění o svých návycích, zvyklostech a zájmech
- požádat o kávu/pití


Elementary (A2)

NAUČÍTE SE, KROMĚ DALŠÍHO, ZEJMÉNA:

Zopakujete si a rozšíříte všechny výše uvedené znalosti a naučíte se:

- sloveso "to be" - být v minulém čase
- the Simple Past tense - jednoduchý minulý čas
- další slovní zásobu týkající se pojmů dům a jeho zařízení
- předložky místa
- druhý tvar sloves
- specifické detaily dat
- výrazy používané v každodenním životě
- synonyma a antonyma
- zvyklosti při psaní neformálních dopisů
- the "Present Continuous" tense (přítomný průběhový čas)
- specifickou slovní zásobu pro použití na výletě doma či v zahraničí
- stupňování přídavných jmen a tvorba porovnání
- určitá a neurčitá podstatná jména
- užití "be going to"
- the "Present Perfect" tense (předpřítomný čas)
- třetí tvar sloves
- žádosti a návrhy
- infinitiv vs. gerundium
- užití "what…like"
- směry, vzdálenosti, polohy

NAUČÍTE SE, KROMĚ DALŠÍCH VĚCÍ, TAKÉ:

Zopakujete si a rozšíříte všechny výše uvedené věci a také se naučíte:

- jak popsat svůj dům a ptát se na dům/hotel/kancelář a jejich nábytek
- otázky a popis toho, kde se nacházejí lidé a věci
- popis opakovaných událostí/činností
- jak mluvit o počasí
- detailní popis dat událostí
- jak psát různé typy neformálních dopisů
- dialogy na vlakových nádražích/letištích/cestovních kancelářích
- napsaní jednoduchého příběhu
- porovnávání lidí/věcí
- jak popsat vaše rozvrhy, plány atd.
- nakupování v různých typech obchodů
- být pochopený u doktora
- nabízet řešení problémů
- vyprávění o zdraví/zdravotních potížích
- dávání návrhů, souhlas a nesouhlas s návrhy jiných lidí
- vyplňování všech typů tiskopisů
- ukazovaní a dotazování se na směr, místo


Pre-Intermediate (B1)

NAUČÍTE SE, KROMĚ DALŠÍHO, ZEJMÉNA:

Zopakujete si a rozšíříte všechny výše uvedené znalosti a naučíte se:

- osobní otázky
- specifickou slovní zásobu týkající se společenských setkání
- členy, zájmena/determinanty a předložky
- podrobnosti a rozdíly "have/have got"
- specifická slovní zásoba týkající se placení-hotovost, kreditní karty, šeky, atd.
- the "Past Continuous" tense (minulý průběhový čas)
- porovnání Present Simple and Present Continuous (jednoduchého přítomného a přítomného průběžného času)
- porovnání Simple Past and Past Continuous (jednoduchého minulého a minulého průběžného času)
- porovnání Simple Past and Present Perfect (jednoduchého minulého a předpřítomného času) (jednoduchého minulého a předpřítomného času)
- porovnání Present Simple and Present Perfect (jednoduchého přítomného a předpřítomného času)
- question tags (přívěsné otázky)
- potvrzení a vyvrácení informací
- frázová slovesa
- první podmiňovací způsob
- slovesné vazby
- the Present Perfect Continuous tense (předpřítomný průběžný čas)
- Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous (jednoduchý předpřítomný a předpřítomný průběžný čas)

NAUČÍTE SE, KROMĚ DALŠÍCH VĚCÍ, TAKÉ:

Zopakujete si a rozšíříte všechny výše uvedené věci a také se naučíte:

- komunikaci na neformálních společenských setkáních
- vyprávění o zájmech, oblíbených věcech a povoláních
- psaní pohlednic kamarádům
- nakupování v různých typech obchodů
- psaní dopisů a faxů


Lower Intermediate (B1+)

NAUČÍTE SE, KROMĚ DALŠÍHO, ZEJMÉNA:

Zopakujete si a rozšíříte všechny výše uvedené znalosti a naučíte se:

- přijímání a odmítnutí nabídek - nadstavba
- psaní dopisů - nadstavba
- další modální slovesa
- krátké odpovědi
- více o "Future Simple" tense (jednoduchém budoucím čase)
- druhý podmiňovací způsob
- porovnání "will" a "going to"
- druhy dopravy
- používání "used to"
- trpný rod (pasivum)
- the "Past Perfect" tense (předminulý čas)
- "have something done", "get something done"
- podmětové a předmětové otázky
- otevřené/zavřené otázky, otázky s dotazovacími slovesy

NAUČÍTE SE, KROMĚ DALŠÍCH VĚCÍ, TAKÉ:

Zopakujete si a rozšíříte všechny výše uvedené věci a také se naučíte:

- psaní všech druhů formálních dopisů
- navrhování, diskuse a přesvědčování
- psaní formálních dopisů, článků, stížností atd.
- psaní pracovního motivačního dopisu
- dialog na letišti, železniční stanici/v autobusu, trajektu-nadstavba
- dialog v hotelu
- popis pro a proti
- vyprávění o minulých a současných návycích a zvyklostech
- prezentace svého názoru/nesouhlas s názorem někoho jiného
- psaní dohod/obchodních podmínek
- dávat doporučení/návrhy/požadavky
- psaní resumé (hlavního obsahu) knihy/konference/události/obchodního setkání)
- telefonická konverzace v angličtině


Intermediate (B2)

NAUČÍTE SE, KROMĚ DALŠÍHO, ZEJMÉNA:

Zopakujete si a rozšíříte všechny výše uvedené znalosti a naučíte se:

- trpný rod (ve více časech)
- sporty, zájmy, koníčky
- přehled všech tvarů sloves
- přehled trpného rodu ve více časech a gramatických užití
- peníze, měna, zlomky, procenta, čísla, data
- modální slovesa; v porovnání
- vztažné věty
- přehled možností užití budoucího času
- druhy dopravy; nadstavba
- porovnání minulých časů
- časové věty
- věty podmínkové: nultá, první, druhá, třetí
- příslovce
- další přehled spojovacích výrazů

NAUČÍTE SE, KROMĚ DALŠÍCH VĚCÍ, TAKÉ:

Zopakujete si a rozšíříte všechny výše uvedené věci a také se naučíte:

- vyprávění o širokém spektru zájmů
- psaní formálních a neformálních dopisů; rozdíly
- psaní stížností
- počítání v angličtině, vyjadřování se o čase, datu apod.
- napsání krátkého příběhu
- požadavky, rozkazy, návrhy v angličtině
- psaní obchodních a osobních faxů a dopisů
- vést složité telefonické rozhovory v angličtině
- napsat motivační dopis


Higher Intermediate (B2+)

NAUČÍTE SE, KROMĚ DALŠÍHO, ZEJMÉNA:

Zopakujete si a rozšíříte všechny výše uvedené znalosti a naučíte se:

- porovnání "perfect" slovesných časů
- znamení zvěrokruhu
- přípojné otázky: nadstavba a výjimky
- postupnost časů
- speciální část - nakupování
- speciální část - pobyt v hotelu
- speciální část - návštěva lékaře

NAUČÍTE SE, KROMĚ DALŠÍCH VĚCÍ, TAKÉ:

Zopakujete si a rozšíříte všechny výše uvedené věci a také se naučíte:

- podrobný popis vnějšího vzhledu, charakteru, osobnosti atd.
- komunikování v restauraci, baru, kavárně
- rozhovor na oblíbenost jídel a dotazy k tomuto tématu
- nakupování ve všech typech obchodů
- komunikace ve veřejných institucích jako je pošta, nemocnice, policejní stanice atd.
- komunikace v kině, divadle
- rozhovor v anglickém klubu
- rezervace hotelového pokoje a komunikace v hotelu
- komunikace s lékařem