Семестър
(6 месеца)
Само 458 Лева
Семестър
(6 месеца)
Само 458 Лева

Basic (A1)

НАРЕД С ДРУГИТЕ НЕЩА ЩЕ НАУЧИТЕ И НЕЩА КАТО:

- числата
- азбуката
- определителен и неопределителен член
- основен речников запас на ежедневно общуване
- основни граматически структури
- как да поздравявате, да се представяте и да отговоряте на въпроси свързани с личността ви
- членуване на бройни и небройни съществителни имена
- особености на спомагателния глагол "to be" (да бъда)
- имена на страни и континенти
- притежателни местоимения
- особености на конструкцията "have got"
- this/that – these/those (това / онова- тези / онези )
- make/do (правя)
- модални глаголи
- цифри
- времената
- the Present Simple tense (Сегашно просто време)
- конструкцията "would like" (бих искал)
- конструкцията "there is/there are" (то е/те са)
- Наречия за честота

НАУЧЕТЕ НАРЕД С ДРУГИТЕ НЕЩА И НЕЩА КАТО:

- разговори в ресторанти и кафенета
- осигуряване и проучване на основните лични данни
- организиране на срещи на английски език
- задаване на въпроси и отговоряне на въпроси, свързани с кариерата
- описание на външния вид и личността на един човек
- разг овор за вашите или за на нечии друг и работа и семейство
- разговор за произхода на човека, възрастта му, външния му вид и индивидуалността му
- и зразяване на чувства / нагласа към хората / нещата
- разказване за себе си
- въпроси като "колко е часът", "кой ден от седмицата е", за месеца и датата
- разговор за вашите навици, пороци и предпочитанията
- как да посикате кафе/питие


Elementary (A2)

НАРЕД С ДРУГИТЕ НЕЩА ЩЕ НАУЧИТЕ И НЕЩА КАТО:

- глаголът "to be" (да бъда) в миналало време
- the Simple Past tense (Минало просто време)
- повече думи и изрази, свързани с дома и оборудването
- предлози за място
- втора форма на глаголите
- специфични подробности за датите
- често използвани изрази от ежедневието
- синоними и антоними
- правила за писане на неформални писма
- the Present Continuous tense (Сегашно продължително време)
- специфични думи и изрази, използвани при пътувания, в страната или в чужбина
- степенуване на прилагателни и образуване на сравнителна степен
- бройни и небройни съществителни
- конструкцията "be going to"
- the Present Perfect tense (сегашно перфектно време)
- третата форма на глаголите
- искания и предложения
- герундиум или инфинитив
- "what…like" конструкцията
- посоки, разстояния и позиции

НАУЧЕТЕ НАРЕД С ДРУГИТЕ НЕЩА И НЕЩА КАТО:

Повторение на всички посочени по-горе неща и научаване на следните:

- how to describe your home and ask questions about the home/hotel/office and their furniture
- questions and descriptions of the location of people and things
- descriptions of the frequency of events/activities
- how to talk about the weather
- detailed descriptions of dates of events
- how to write various types of informal letters
- dialogue at railway stations/airports/travel agents'
- writing a simple story
- comparing people/things
- how to describe your schedules, plans etc.
- shopping in various types of shops
- being understood at the doctor's
- offering solutions to problems
- talking about well-being/health problems
- making suggestions, agreeing and disagreeing with someone's suggestions
- filling in all types of official forms
- giving and asking for directions and places


Pre-Intermediate (B1)

НАРЕД С ДРУГИТЕ НЕЩА ЩЕ НАУЧИТЕ И НЕЩА КАТО:

Повторение на всички посочени по-горе неща и научаване на следните:

- лични въпроси
- специфични думи и изрази, които се използват на социални събития
- членове, местоимения/детерминанти и предлози
- прилики и разлики "have/have got"
- специфични думи и изрази, които се изпозват при плащане (пари в брой, кредитни карти, чекове и др.)
- the Past Continuous tense (Минало продължително време)
- сравнение на Present Simple and Present Continuous (Сегашно просто и Сегашно продължително време)
- сравнение на Simple Past and Past Continuous (Минало просто и Минало продължително време)
- сравнение на Simple Past and Present Perfect (Минало просто и Сегашно перфектно време)
- сравнение на Present Simple and Present Perfect (Сегашно просто и Сегашно перфектно време)
- question tags (въпроси с 'нали')
- потвърждаване / опровергаване на информацията
- фразови глаголи
- първо условно наклонение
- глаголни форми
- the Present Perfect Continuous tense (Сегашно перфектно продължително време)
- Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous (Сегашно перфектно просто и Сегашно перфектно продължително време)

НАУЧЕТЕ НАРЕД С ДРУГИТЕ НЕЩА И НЕЩА КАТО:

Повторение на всички посочени по-горе неща и научаване на следните:

- водене на разговор в неформална среда
- говорене за интереси, любими неща и професии
- писане на пощенска картичка на пеиятел
- пазаруване в различни видове магазините
- писане на писма и факсове


Lower Intermediate (B1+)

НАРЕД С ДРУГИТЕ НЕЩА ЩЕ НАУЧИТЕ И НЕЩА КАТО:

Повторение на всички посочени по-горе неща и научаване на следните:

- лични въпроси
- специфични думи и изрази, които се използват на социални събития
- членове, местоимения/детерминанти и предлози
- прилики и разлики "have/have got"
- специфични думи и изрази, които се изпозват при плащане (пари в брой, кредитни карти, чекове и др.)
- the Past Continuous tense (Минало продължително време)
- сравнение на Present Simple and Present Continuous (Сегашно просто и Сегашно продължително време)
- сравнение на Simple Past and Past Continuous (Минало просто и Минало продължително време)
- сравнение на Simple Past and Present Perfect (Минало просто и Сегашно перфектно време)
- сравнение на Present Simple and Present Perfect (Сегашно просто и Сегашно перфектно време)
- question tags (въпроси с 'нали')
- потвърждаване / опровергаване на информацията
- фразови глаголи
- първо условно наклонение
- глаголни форми
- the Present Perfect Continuous tense (Сегашно перфектно продължително време)
- Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous (Сегашно перфектно просто и Сегашно перфектно продължително време)

НАУЧЕТЕ НАРЕД С ДРУГИТЕ НЕЩА И НЕЩА КАТО:

Повторение на всички посочени по-горе неща и научаване на следните:

- водене на разговор в неформална среда
- говорене за интереси, любими неща и професии
- писане на пощенска картичка на пеиятел
- пазаруване в различни видове магазините
- писане на писма и факсове


Intermediate (B2)

НАРЕД С ДРУГИТЕ НЕЩА ЩЕ НАУЧИТЕ И НЕЩА КАТО:

Повторение на всички посочени по-горе неща и научаване на следните:

- приемане и отхвърляне на предложенията: разширено обучение
- писане на писма - разширено обучение
- други модални глаголи
- къси отговори
- повече за "Future Simple" tense (Бъдещо просто време)
- второ условно наклонение
- сравнение на "will" и "going to"
- видове транспорт
- конструкцията "used to"
- пасивен залог (пасив)
- the "Past Perfect" tense (Минало перфектно време)
- "have something done", "get something done",
- въпроси към подлога и определенията му
- отворени / затворени въпроси, въпросителни думи

НАУЧЕТЕ НАРЕД С ДРУГИТЕ НЕЩА И НЕЩА КАТО:

Повторение на всички посочени по-горе неща и научаване на следните:

- писане на всякакъв вид официални писма
- предлагане, обсъждане и убеждаване
- писане на официални писма, статии, жалби и др.
- писане на мотивационно писмо
- водене на разговор на летището, гарата /в автобуса /на ферибот(разширено обучение)
- диалог в хотел
- опишете предимствата и недостатъците
- говорете за минали и настоящи навици и практики
- представяне на мнения / несъгласие с мнението на някой друг
- писане на споразумения / бизнес бележки
- даване на препоръки / предложения / изисквания
- писане на кратко описание (резюме) на книгата / конференция / събитие / бизнес среща
- телефонен разговор на английски език


Higher Intermediate (B2+)

НАРЕД С ДРУГИТЕ НЕЩА ЩЕ НАУЧИТЕ И НЕЩА КАТО:

Повторение на всички посочени по-горе неща и научаване на следните:

- пасивен залог (в няколко глаголни времена)
- Спорт, интереси, хобита
- разгледайте всички форми на глаголите
- разгледайте страдателния залог в няколко времена и граматичните конструкции.
- пари, валута, фракции, проценти, числа, дати
- модални глаголи, сравнения
- относителни изречения
- преглед на конструкциите в бъдеще време
- видове транспорт-разширено обучение
- сравнение на миналите времена.
- изречението откъм времева ограниченост
- условни изречения: нулево, първо, второ, трето
- наречия
- отново разгледайте свързващите думи

НАУЧЕТЕ НАРЕД С ДРУГИТЕ НЕЩА И НЕЩА КАТО:

Повторение на всички посочени по-горе неща и научаване на следните:

- говорене за широк кръг от интереси
- писане на официални и неофициални писма; разлики
- писане на жалби и др.
- броене на английски език, вземане на решение относно времето, датата и др.
- напишете кратък разказ
- изисквания, заповеди, предложения на английски език
- писане на бизнес и лични факсове и писма
- водене на трудни телефонни разговори на английски език
- писане на мотивационно писмо