Semester
(6 mesiacov)
len 234 EUR
Semester
(6 mesiacov)
len 234 EUR

Basic (A1)

NAUČÍTE SA, OKREM ĎALŠÍCH VECÍ, VECI AKO:

- čísla
- abeceda
- určité a neurčité členy
- základnú slovnú zásobu pre množstvo použití
- základné gramatické štruktúry
- pozdravy, predstavovanie sa, otázky o osobných informáciach

- počítateľné a nepočítateľné členy
- sloveso "to be" (byť)
- názvy krajín a kontinentov
- privlastňovacie zámená
- konštrukciu "have got"
- this/that – these/those (toto/tamto - tieto/tamtie)
- make/do (robiť)
- modálne slovesá
- radové číslovky
- časové výrazy
- the Present Simple tense (jednoduchý prítomný čas)
- konštrukciu "would like" (rád by som)
- konštrukcie "there is/there are" (je tu/sú tu)
- príslovky frekvencie

 NAUČÍTE SA, OKREM ĎALŠÍCH VECÍ, VECI AKO:

- konverzácie v reštauráciach a kaviarňach
- poskytovanie a zisťovanie najdôležitejších osobných údajov
- organizovanie stretnutí v angličtine
- pýtať sa odpovedať na otázky o profesiách

- opisovanie výzoru a osobnosti človeka
- rozprávanie o vašej alebo niekoho iného rodine a práci
- rozprávanie o tom odkiaľ človek pochádza, o veku, vzhľade a osobnosti
- vyjadrovanie pocitov/postojov k ľuďom/veciam
- rozprávanie o sebe
- pýtanie sa na a hovorenie koľko je hodín, dni v týždni, mesiace a dátumy
- rozprávanie o svojich návykoch, zvyklostiach a preferenciách
- pýtať si od niekoho kávu/pitieElementary (A2)

NAUČÍTE SA, OKREM ĎALŠÍCH VECÍ, VECI AKO:

Zopakujete si a rozšírite všetky horeuvedené veci a tiež sa naučíte:

- sloveso "to be" (byť) v minulom čase
- the Simple Past tense (jednoduchý minulý čas)
- ďalšiu slovnú zásobu spojenú s domami a zariadením
- predložky miesta
- druhý tvar slovies
- špecifické detaily dátumov
- výrazy používané v každodennom živote
- synonymá a antonymá
- konvencie pre písanie neformálych listov
- the "Present Continuous" tense (prítomný priebehový čas)
- špecifickú slovnú zásobu pre použitie na výlete doma alebo v zahraničí
- stupne prídavných mien a tvorba porovnávaní
- počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
- konštrukcia "be going to"
- the "Present Perfect" tense (predprítomný čas)
- tretí tvar slovies
- žiadosti a návrhy
- infinitív vs. gerundium
- "what…like" konštrukcia
- smery, vzdialenosti a polohy

 NAUČÍTE SA, OKREM ĎALŠÍCH VECÍ, VECI AKO:

Zopakujete si a rozšírite všetky horeuvedené veci a tiež sa naučíte o:

- ako opísať svoj dom a pýtať sa otázky na dom/hotel/kanceláriu a ich nábytok
- otázky a popis kde sa nachádzajú ľudia a veci
- popis frekvencie udalostí/činností
- ako hovoriť o počasí
- detailný popis dátumov udalostí
- ako písať rôzne typy neformálnych listov
- dialóg na vlakových staniciach/letiskách/cestovných kanceláriach
- napísanie jednoduchého príbehu
- porovnávanie ľudí/vecí
- ako opísať vaše rozvrhy, plány atd.
- nakupovanie v rôznych typoch obchodov
- byť pochopený u doktora
- ponúkanie riešení na problémy
- rozprávanie o zdraví/zdravotných problémoch
- dávanie návrhov, súhlasenie a nesúhlasenie s niekoho návrhmi
- vypĺňanie všetkých typov oficiálnych tlačív
- ukazovanie a pýtanie sa na smer a miesta


Pre-Intermediate (B1)

NAUČÍTE SA, OKREM ĎALŠÍCH VECÍ, VECI AKO:


Zopakujete si a rozšírite všetky horeuvedené veci a tiež sa naučíte:

- osobné otázky
- špecifickú slovnú zásobu týkajúcu sa spoločenských stretnutí
- členy, zámená/determinanty a predložky
- podobnosti a rozdiely "have/have got"
- špecifickú slovnú zásobu týkajúcu sa platenia (hotovosť, kreditné karty, šeky, atd.)
- the "Past Continuous" tense (minulý priebehový čas)
- porovnanie Present Simple and Present Continuous (jednoduchého prítomného a prítomného priebehového času)
- porovnanie Simple Past and Past Continuous (jednoduchého minulého a minulého priebehového času)
- porovnanie Simple Past and Present Perfect (jednoduchého minulého a predprítomného času)
- porovnanie Present Simple and Present Perfect (jednoduchého prítomného a predprítomého času)
- question tags (prívesné otázky)
- potvrdzovanie/vyvracanie informácii
- frázové slovesá
- prvý podmieňovací spôsob
- slovesné väzby
- the Present Perfect Continuous tense (predprítomný priebehový čas)
- Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous (jednoduchý predprítomný a predprítomný priebehový čas)

 NAUČÍTE SA, OKREM ĎALŠÍCH VECÍ, VECI AKO:


Zopakujete si a rozšírite všetky horeuvedené veci a tiež sa naučíte o:

- komunikovanie na neformálnych spoločenských stretnutiach
- rozprávanie o záujmoch, obľúbených veciach a povolaniach
- písanie pohľadníc kamarátom
- nakupovanie v rôznych typoch obchodov
- písanie listov a faxov


Lower Intermediate (B1+)

NAUČÍTE SA, OKREM ĎALŠÍCH VECÍ, VECI AKO:


Zopakujete si a rozšírite všetky horeuvedené veci a tiež sa naučíte:

- prijímanie a odmietanie ponúk: nadstavba
- písanie listov - nadstavba
- ďalšie modálne slovesá
- krátke odpovede
- viac o "Future Simple" tense (jednoduchom budúcom čase)
- druhý podmieňovací spôsob
- porovnanie "will" a "going to"
- druhy dopravy
- konštrukcia "used to"
- trpný rod (pasívum)
- the "Past Perfect" tense (predminulý čas)
- "have something done", "get something done",
- podmetové a predmetové otázky
- otvorené / zatvorené otázky, otázky z opytovacími slovami

 NAUČÍTE SA, OKREM ĎALŠÍCH VECÍ, VECI AKO:


Zopakujete si a rozšírite všetky horeuvedené veci a tiež sa naučíte o:

- písanie všetkýh druhov formálnych listov
- navrhovanie, diskutovanie a presviedčanie
- písanie formálnych listov, článkov, sťažností atd.
- písanie pracovného motivačného listu
- dialóg na letisku, vlakovej stanici/v autobuse/trajekte (nadstavba)
- dialóg v hoteli
- popisovanie pre a proti
- rozprávanie o minulých a súčasných návykoch a zvyklostiach
- prezentovanie svojho názoru / nesúhlas s názorom niekoho iného
- písanie dohôd / obchodných poznámok
- dávať odporúčania/návrhy/požiadavky
- písanie zhrnutia(výťahu) z knihy/konferencie/udalosti/obchodného stretnutia
- telefonická konverzácia v angličtine


Intermediate (B2)

NAUČÍTE SA, OKREM ĎALŠÍCH VECÍ, VECI AKO:

Zopakujete si a rozšírite všetky horeuvedené veci a tiež sa naučíte:


- trpný rod (vo viacerých časoch)
- športy, záujmy, koníčky
- prehľad všetkých tvarov slovies
- prehľad trpného rodu vo viacerých časoch a gramatické konštrukcie
- peniaze, mena, zlomky, percentá, čísla, dátumy
- modálne slovesá; v porovnaní
- vzťažné vety
- prehľad konštrukcií v budúcom čase
- druhy dopravy; nadstavba
- porovnanie minulých časov
- časové vety
- podmienkové vety: nultá, prvá, druhá, tretia
- príslovky
- ďalší prehľad spojovacích výrazov

NAUČÍTE SA, OKREM ĎALŠÍCH VECÍ, VECI AKO:


Zopakujete si a rozšírite všetky horeuvedené veci a tiež sa naučíte o:


- rozprávanie o širokom spektre záujmov
- písanie formálnych a neformálnych listov; rozdiely
- písanie sťažností atd.
- počítanie v angličtine, rozhodovanie sa o čase, dátume atd.
- napísanie krátkeho príbehu
- požiadavky, rozkazy, návrhy v angličtine
- písanie obchodných a osobných faxov a listov
- viesť zložité telefonické rozhovory v angličtine
- napísať motivačný list


Higher Intermediate (B2+)

NAUČÍTE SA, OKREM ĎALŠÍCH VECÍ, VECI AKO:

Zopakujete si a rozšírite všetky horeuvedené veci a tiež sa naučíte:

- porovnanie "perfect" slovesných časov
- znamenia zverokruhu
- prívesné otázky: nadstavba a výnimky
- postupnosť časov
- špeciálna časť - nakupovanie
- špeciálna časť – pobyt v hoteli
- špeciálna časť – návšteva lekára

NAUČÍTE SA, OKREM ĎALŠÍCH VECÍ, VECI AKO:


Zopakujete si a rozšírite všetky horeuvedené veci a tiež sa naučíte o:


- detailný popis vonkajšieho vzhľadu, charakteru, osobnosti atd.
- komunikovanie v reštaurácii, bare, kaviarni
- rozprávanie o obľúbenosti jedál a pýtanie sa na to
- nakupovanie vo všetkých druhoch obchodov
- komunikovanie vo verejných inštitúciách ako pošta, nemocnica, policajná stanica atd.
- komunikovanie v kine, divadle
- rozprávanie sa v anglickom pube
- rezervovanie hotelovej izby a komunikácia v hoteli
- komunikovanie s doktorom